Powered by jointab: info@jointab.ir
 
 

آموزش برنامه نویسی در سنین اولیه در استرالیا


برنامه نویسی جایگزین درس تاریخ و جغرافیا ر برنامه تحصیلی دانش آموزان استرالیایی میشود. بر اساس گزارش The Astralian reports ،مسولین آموزش استرالیا از آنجایی که به اهمیت برنامه نویسی در قرن 21 آگاه هستند ، تصمیم گرفته اند که در سن 5 سالگی دروس مبانی کامپیوتر و در سن 7 سالگی برنامه نویسی در مدارس ابتدایی آموزش داده شود. این تصمیم که مورد بررسی و موافقت نخست وزیر این کشور قرار گرفته است، اهمیت  و ارزش برنامه نویسی و به طور کلی مطالب مربوط به تکنولوژی را می رساند و از تاثیر این رشته ها در اقتصاد آینده خبر میدهد. همچین مقرر شده است که بررسی های زیادی برای مطالب آموزشی و اتنخاب معلمین کارآزموده برای این رشته صورت بگیرد. طبق گفته مسولین این برنامه ی جدید آموزشی برای آماده شدن هر چه زودتر دانش آموزان برای بر عهده گرفتن شغل می باشد ، هرچند که از نظر عده ای این سن برای این منظور کم می باشد.

مطالب تصادفی